Pradinių ugdymo mokytojo reikalavimai

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojo pareigas

Darbo sutartis – neterminuota.

Grupė – specialistai.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagogo darbo stažo (metais) ir kvalifikacinės kategorijos iš intervalo 0,9981–1,3053. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-2341, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

1. Mokytojas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

1.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

1.3. būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal pradinio ugdymo programas, arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ar jos modulį;

1.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.6. privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

1.7. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

1.8. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

1.9. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

2.1. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant  jiems dalyko programą, turinį, metodus; taip pat teikia pagalbą visiems kitiems mokiniams;

2.2. pagal mokyklos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

2.3. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

2.3.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); profesiškai tobulėja;

2.3.2. tikrina mokinių rašto darbus;

2.3.3. analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą;

2.3.4.dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;

2.3.5. ugdomų mokinių individualią pažangą aptaria atitinkamų klasių koncentre dėstančių mokytojų susirinkimuose;

2.3.6. konsultuoja pagal poreikį mokinius;

2.3.7. suderinęs su mokyklos direktoriumi vykdo kitą ugdomąją veiklą;

2.3.8. vadovauja klasei.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

5. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. kovo 22 (imtinai) d., Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 22, Marijampolė) darbo dienomis 8.00–15.00 val., arba el. paštu  rastine@rytomok.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos data – 2024 m. balandžio 10 d. (Apie konkretų laiką pretendentai bus informuoti)

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 673 91907

Informacija atnaujinta: 2024-02-20 12:02:28

Translate »
Skip to content