Mokymas namuose

Mokymas namuose skiriamas 1 – 10 klasių mokiniams pagal gydytojų medicininės komisijos išvadas ir tėvų prašymą.
Mokyklos direktorius priima sprendimą skirti mokymą namuose ir per tris dienas įformina įsakymu. Klasės dienyne prie moksleivio pavardės visų dalykų puslapiuose rašoma:„mokosi namuose“.
Pavaduotojas ugdymui, suderinęs su tėvais, sudaro individualų tvarkaraštį pagal ugdymo planą ir higienos normų reikalavimus, kuriame numatomas ne daugiau kaip 4 pamokos per dieną.
Pradinės klasės mokinį moko vienas pradinių klasių mokytojas (išimtis taikoma dėl užsienio kalbos mokymo).
Vyresniųjų klasių mokinius moko dalykų mokytojai.
Namuose mokomi mokiniai įrašomi į klasės dienyną.
Namuose vedamos pamokos fiksuojamos atskirame dienyne, o pusmečių ir metiniai įvertinimai perkeliami į klasės dienyną.
Namuose mokomiems mokiniams pamokos trukmė – 35 minutės.
Namuose mokami mokiniai, jų pageidavimu, gydytojui leidus, dalį pamokų lanko mokykloje, šiuo atveju individualus planas koreguojamas.
Mokykla suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgdama į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendaciją, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą.
Mokinys gali būti direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros (dienyne ir mokinio individualaus ugdymosi plane rašoma „atleista”).
Mokymo namuose programos apimtis, mokymosi organizavimas, apskaita, dienyno pildymas, mokymosi programos baigimo įforminimas ir mokytojų darbo apmokėjimas išdėstyti LR Švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. 259/1538, 2000-06-16 „Mokinių mokymo namuose tvarka“ ir Nr. 1671/V-746, 2004-11-26 „Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos pakeitimai.

Informacija atnaujinta: 2014-05-03 15:05:24

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Translate »
Skip to content