Mokinių priėmimo sąlygos

Priimami prašymai į pirmas, penktas-devintas klases 2022 – 2023 m.m. per centralizuotą mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą.

Informacinės sistemos nuoroda pus patalpinta vėliau.

Prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 22, Marijampolė) arba elektroniniu paštu rastine@rytomok.lt (tokiu atveju būtinai paskambinti tel. 8-343 54346 arba 8-673 91044). Pateikiant prašymą, būtina turėti arba atsiųsti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir skaitmeninę dokumentinę fotonuotrauką.

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę (PUG) priimami tik Marijampolės savivaldybėje arba jos el. svetainėje: informacija ruošiama
Prašymo į pradines klases formą rasite paspaudę ant nuorodos: Atsisiųsti
Prašymo į 5-10 klases formą rasite paspaudę ant nuorodos: Atsisiųsti

1. Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka Atsisiųsti
2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai arba 6, jeigu vaikas yra lankęs priešmokyklinę grupę nuo 5 metų. Priėmimai svarstomi, pateikus:

 • prašymą mokyklos direktoriui;
 • gimimo liudijimo kopiją;
 • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.27 – 1/a);
 • skaitmeninę dokumentinę fotonuotrauką.

3. Tėvai, leidžiantys vaiką į mokyklą nuo 6 metų, mokyklos direktoriui kartu suprašymu pateikia priešmokyklinio ugdymo grupės baigimo pažymėjimą.
4. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę) priimami vaikai, tėvams (globėjams) pateikus:

 • prašymą mokyklos direktoriui (pildomą mokykloje);
 • gimimo liudijimo kopiją;
 • pradinio išsilavinimo pažymėjimą;
 • skaitmeninę dokumentinę fotonuotrauką.

5. Mokiniai į (6 – 10 klases) priimami tėvams (globėjams) pateikus:

 • prašymą mokyklos direktoriui;
 • gimimo liudijimo kopiją;
 • dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą;
 • skaitmeninę dokumentinę fotonuotrauką.

6. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus:

 • psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

7. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
8. Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.
9. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio (kliento, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), o 14 ir vyresni – gali pasirašyti sutartį tik turėdami vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
10. Tris mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas– lieka mokyklos administracijai, o sutarties kopija segama į mokinio asmens bylą.

Informacija atnaujinta: 2022-01-06 13:01:45

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Skip to content