Įtraukusis ugdymas

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Siekiant kryptingai pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose pagal kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės bei rezultatų parengtas Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas.

Įtraukiojo ugdymo organizavimas Marijampolės savivaldybėje.

Plačiau apie įtraukųjį ugdymą Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) svetainėje.

Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022–2024 metais planas.

Informacija atnaujinta: 2023-03-21 12:03:17

Translate »
Skip to content