Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas
 5. Vaiko teisių konvencija
 6. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
 7. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tvarkos aprašas
 8. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
 9. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas
 10. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
 11. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
 12. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas
 13. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas
 14. Ugdymo programos
 15. Švietimo finansavimas ir aprūpinimas
 16. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos
 17. Socialinės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
 18. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 19. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 20. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 21. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 22. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
 23. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
 24. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
 25. Dokumentų rengimo taisyklės

Informacija atnaujinta: 2023-03-22 07:03:25

Translate »
Skip to content