Projekto „Kokybės krepšelis“ veikla

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo lėšomis. Plačiau

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas – siekti mokinių pažangos, organizuojant kokybišką, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 m. lapkričio 10 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui skirtos lėšos: 171 700 Eur.

Dokumentai

Kokybės krepšelio ataskaita

Marijampolės „Ryto” pagrindinės mokyklos

2022–2023 m. m. veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas

VeiklosĮgyvendinimas
1.1 Mokymosi pagalbos teikimas 7 klasės mokiniams (3 komplektai) matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, atliepiant į individualius mokinių poreikius ir dalijant klases į grupes.
1.2 Konsultacijos gabių mokinių ugdymui.I pusmečio gabių mokinių konsultacijų tvarkaraštis
II pusmečio gabių mokinių konsultacijų tvarkaraštis
1.3 Kompiuterinės ir kt. įrangos ir skaitmeninio turinio įsigijimas ir naudojimas individualizuotam ir diferencijuotam ugdymuiĮrangos panaudojimas
1.4 Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas.Multisensorinis kambarys
1.5 Individualių mokinio galių atskleidimas analizuojant mokinio padarytą pažangą ir mokymosi motyvacijos stiprinimas.
1.6 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apie diferencijavimą, individualizavimą, savivaldų mokymąsi, gerosios patirties sklaida ir taikymas.Metodinė diena „Išmaniųjų technologijų taikymas mokinio ir mokytojo sėkmei“
2.1 Integruotų projektinių veiklų/pamokų organizavimas.1-4 kl. Integruotos savaitės „Neakivaizdinė kelionė po gimtą miestą” veiklų pristatymas
Neakivaizdinė kelionė po gimtąjį miestą
1-4 klasių mokinių darbų paroda „Dovana gimtajam miestui”
Vilniaus Energetikos technikos muziejus
„Laiko ratu per Suvalkiją“
Integruota istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Jotvingių žemėje”
Miniatiūrų paroda ,,Atostogų akimirka”
Gabių mokinių išvyka į Vilnių
„Ryto“ mokykloje šurmuliavo Kaziuko šventė
„Graži mūsų šeimynėlė“
2.2 Patalpų pritaikymas tiriamajai praktinei mokinių veiklai.
2.3 Bibliotekos ir skaityklos modernizavimas, šiuolaikiško ugdymo organizavimas.Atnaujinta mokyklos biblioteka ir skaitykla
Nauja knygų paroda bibliotekoje
Projekto viešinimasIntegruotų pamokų ciklas ir kaip pamokų kokybei padeda „Erasmus+“
IKT mokymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose

Sklaida

Erdvių įveiklinimas

Integruotos pamokos / veiklos

Išvykos

Renginiai

Sklaida

Informacija atnaujinta: 2023-05-24 14:05:56

Translate »
Skip to content